• Algemene Voorwaarden Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf (GVB) Robert van der Poel

 

 • Algemene Leveringsvoorwaarden Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf (GVB) Robert van der Poel

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN GVB 

            Artikel 1.         Werkingssfeer en definities

            Artikel 2.         Aanbieding

            Artikel 3.         Verplichting van het GVB

            Artikel 4.         Verplichtingen van de klant

            Artikel 5.         Verzekering van de klant

            Artikel 6.         Verbod overname personeel en gedetacheerden

            Artikel 7.         Eigendomsvoorbehoud

            Artikel 8.         Termijnen

            Artikel 9.         Toetsing, aanvaarding en oplevering

            Artikel 10.       Vervroegde ingebruikneming

            Artikel 11.       Schorsing, ontbinding en opzegging

            Artikel 12.       Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

            Artikel 13.       Wijzigingen (meer en minder werk)

            Artikel 14.       Prijs en betaling

            Artikel 15.       In gebreke blijven van de klant

            Artikel 16.       Aansprakelijkheid en garantie

            Artikel 17.       Intellectuele eigendom

            Artikel 18.       Toepasselijk recht en geschillen

           Artikel 19.        Privacy

 

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

            Artikel 19.       Werkingssfeer en definities

            Artikel 20.       Uitvoering van de Werkzaamheden

 

 • Algemene voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen voor cv-ketels Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der Poel

            Artikel 1          Definities

            Artikel 2          De prijs

            Artikel 3          Algemene verplichtingen van de installateur

            Artikel 4          Verplichtingen van de installateur bij onderhoud

            Artikel 5          Verplichtingen van de installateur bij storingen    

            Artikel 6          Verplichtingen van de opdrachtgever

            Artikel 7          Betaling

            Artikel 8          Niet nakoming verplichtingen

            Artikel 9          Beëindiging van de overeenkomst

            Artikel 10        Slotbepaling

 

 • Algemene betalingsvoorwaarden Goois Verwarmingsbedrijf R. van der Poel (GVB)

 

Algemene leveringsvoorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Werkingssfeer en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van raamovereenkomsten en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.
 2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.
 3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.
 4. Aan de volgende in de algemene voorwaarden met een hoofletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 6. Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie-, en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat de technisch aannemer moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
 7. Technisch aannemer hierna te noemen Goois Verwarmings- en Installatiebedrijf Robert van der Poel (GVB)

Artikel 2. Aanbieding

 1. De aanbieding van GVB is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk doch is niet bindend.
 3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing
 4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van GVB per ommegaande door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van GVB.
 5. Indien op basis van een aanbieding van GVB geen Overeenkomst tot stand komt heeft GVB ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

 

Artikel 3 Verplichting van het GVB

 1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient GVB verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid1 en 2. In de verzekeringen van GVB zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
 2. GVB zorgt ervoor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
 3. GVB is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of Overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
 4. GVB is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatie-vak. De controle door GVB van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
 5. GVB zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
 6. GVB is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 7. GVB zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
 8. GVB is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, als mede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, docht uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
 9. GVB zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont GVB met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan dat zijn Werkzaamheden en de resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voorvloeien uit de Overeenkomst.
 10. GVB zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen en volgens de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging volgens artikel 13 GVB opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van GVB komt.
 11. GVB verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
 12. GVB zorgt ervoor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verlegginsregeling omzetbelasting.
 13. GVB geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
 14. GVB is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan GVB bekend zijn gemaakt en ervoor zorgend dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.
 15. Op de door het GVB geleverde materialen/goederen zijn de garantievoorwaarden van toepassing gelijk aan de gestelde garantievoorwaarden van de fabrikant van het product.
 16. Op de door het GVB aangeboden aanbiedingen/acties op geleverde materialen/goederen zijn de voorwaarden van toepassing gelijk aan de gestelde aanbieding-, actievoorwaarden van de fabrikant van het product.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de klant

 1.  De klant zorgt ervoor, dat GVB tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om GVB in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De klant zorgt ervoor, dat GVB tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 3. De klant vrijwaart GVB voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
 4. De klant zorgt ervoor, dat GVB tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal het GVB naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan het GVB de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
 5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht het GVB en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 7. De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht het GVB tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Het GVB zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
 9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de Werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat het GVB in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze Werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen
 10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de Werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan het GVB kan worden toegerekend. Schade die door de Werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
 11. De klant is verplicht het GVB schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van het GVB daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich bewijst moet zijn geweest.
 12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan het GVB mondeling dan wel schriftelijk opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging volgens artikel 13. Ongeacht of het GVB deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding volgens artikel 12.
 13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moet worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven, Het GVB is niet verplicht om de zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulp-persoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft het GVB recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 15. De klant is buiten de werktijden van het GVB verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van het GVB, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
 16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, als mede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking gaan.
 17. Het is de klant niet toegestaan om het GVB, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van het GVB zo weinig mogelijk te verstoren.
 18. De klant staat het GVB toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede ergens op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
 19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van het GVB als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 20. De klant is verplicht alle (bedrijf)gegevens van het GVB dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van €100.000, – onverminderd het recht van het GVB om schadevergoeding te vorderen.
 21. De klant voldoet de door hem aan het GVB verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding volgens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de klant

 1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin het GVB (met inbegrip van de door het GVB voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de

werkzaamheden van het GVB dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 1. De klant is verplicht –bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door het GVB ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van export tijdig aan het GVB te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekering niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het GVB.
 2. De klant zorgt er voor de het GVB zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

 1. Het is de klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van het GVB die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete met de hoogte van 3 bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van wat de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 8 Termijnen

 1. Het GVB kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt het GVB niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen Het GVB en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering

 1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voorvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met het GVB, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. Het GVB zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
 3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan het GVB kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
 4. Zodra het GVB te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door het GVB gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt ervan uit gegaan dat de resultaten van de werkzaamheden stilzwijgend zijn aanvaard.
 5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
 6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Het GVB is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
 7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
 8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving volgens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant het GVB schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

 1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
 2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

 1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met het GVB in overleg te treden omtrent de gevolgen.
 2. Indien het GVB ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding volgens artikel 12
 3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit het GVB niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan het GVB alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die het GVB reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
 4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is het GVB bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is het GVB gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die door het GVB uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door het GVB te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die het GVB bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
 8. De klant is tevens verplicht de schade die het GVB lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van het GVB die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft het GVB uitsluitend recht op termijnverlening en/of kostenvergoeding indien:
  1. Deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan het GVB kan worden toegerekend, of
  2. Deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijke is en waartegen het GVB niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
  3. Zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft
 2. Als het GVB van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij

alle directe en indirecte kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)

 1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan het GVB op te dragen.
 2. Het GVB is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
 3. Niet schriftelijk is opgedragen, of
 4. Tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
 5. Zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
 6. Niet in zijn belang zijn, of
 7. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
 8. Als het GVB bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
 9. Het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
 10. De aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
 11. De aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
 12. Het GVB heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
 13. Het GVB is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
 14. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, het zij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
 15. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan het GVB kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding volgens artikel 12.
 16. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van het GVB op betaling onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling

 1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door het GVB in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van het GVB. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van het GVB veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
 3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
 4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. Het GVB is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst volgens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verder aanspraken van het GVB in het kader van de Overeenkomst.
 5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 7 werkdagen na de datum van de betreffende factuur.
 6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens het GVB betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
 7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
 8. Het GVB kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant

 1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet of tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft het GVB aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is het GVB tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
 2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan het GVB aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door het GVB. In dat geval is het GVB tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden volgens artikel 11.
 3. Als het GVB vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is het GVB gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is het GVB bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden volgens artikel 11.
 4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is het GVB bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft gemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. Het GVB is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surseance of faillissement.
 5. Alle werkelijk door het GVB gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij het GVB verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Na het tijdstip van oplevering is het GVB niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
 2. Die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
 3. De klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
 4. De klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
 5. Is het GVB volgens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
 6. Tot directe materiële schade behoren in géén geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert het GVB voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door het GVB een schadevergoeding betaald. Door het GVB vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 8. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is het GVB slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van het GVB.
 9. Het GVB is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is